Çağrı Merkezi : 444 71 00       Çözüm ortağımız olmak ister misiniz? >

Kent Güvenlik Sistemleri Elektronik ve İnşaat A.Ş KVKK Politikası

1.1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ ELEKTRONİK VE İNŞAAT A.Ş tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 6698 sayılı KVKK 24.03.2016 tarihinde kabul edilmiş, 07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.

Kent Güvenlik olarak müşterilerimizin gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. 

1.2 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKAMIZ

Kişisel verileriniz, özel hayatınızın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verileriniz kanunun belirlediği sınırlar halinde ve kanuna uygun olarak elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara, aşağıdaki ilkelere uygun olarak işlenmektedir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesine,
 2. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ilkesine,
 3. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesine,
 4. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesine.

Kişisel verileriniz kanun hükümlerine uygun olarak işlenmek ile beraber, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde yok edilmektedir.

1.3 POLİTİKANIN AMACI

Şirketimiz (KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ ELEKTRONİK VE İNŞAAT A.Ş) ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Kent Güvenlik’in koruması altındadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Kent Güvenlik kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve alt yapısal imkânları kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

1.4 KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILACAĞI KURUM / KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz Abonelik sözleşmesi ve Alarm İzleme Merkezimiz aracılığı ile gerekli durumlarda yetkili mercilere sunulabilmesi amacıyla toplanır.

Kent Güvenlik abonelerine hizmet sağlayabilmek amacıyla kişisel verilerinizi aşağıdaki kuruluşlarla paylaşmaktadır. 

 1. Faturalarınızın ulaştırılması için PTT veya dağıtımı sağlayan kurye şirketleri ile
 2. Acil yardım çağrınız halinde konumunuzu ileteceğimiz yetkili merciler ile
 3. Kullandığınız ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi için ilgili çözüm ortaklarımız ile
 4. Düzenleyici / denetleyici kurumlar ve resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları

1.5 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Şirketimiz ile iletişime geçerek, 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • 7 no’lu maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine durumun sonucu olmasına itiraz etme hakkına sahiptir.
 • KENT GÜVENLİK tarafından müşterilerden kredi kartı bilgisi toplanmamaktadır. 
 • Internet sitesi ve uygulamaların diğer web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelerin gizlilik, güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir.

1.6 GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

KENT GÜVENLİK, Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi ’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

KVKK’ nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ ELEKTRONİK VE İNŞAAT AŞ İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi 607 Sokak 30/2Çankaya/Ankara adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.